دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شناسنامه علمی دکتر احمد سام دلیری


به نام خدا

نام و نام خانوادگی: احمد سام دلیری

آدرس علمی:  گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی. اسد آباد. ایران. کد پستی 6541853096

تلفن: 7 - 33117804-081

ایمیل: samdeliri@yahoo.com

آدرس صفحه در سامانه مدیریت امور پژوهشی

مدارک تحصیلی

نوع مدرک

سال اخذ مدرک

محل اخذ مدرک

دیپلم ریاضی و فیزیک

1378

دبیرستان امام خمینی  شهرستان چالوس

کارشناسی اقتصاد کشاورزی

1382

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

1384

دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتری اقتصادکشاورزی

1392

دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

سوابق علمی

- عضو انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

- عضو انجمن متخصصان محیط زیست ایران

- عضو کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه‌ای استان همدان

- عضو کمیته علمی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران.

سوابق اجرایی و تحقیقاتی

1- پتاسیل­یابی انرژی باد و ارزیابی اقتصادی تاسیس نیروگاه بادی­ در استان کرمانشاه. کارفرما: شرکت برق استان کرمانشاه. همکار طرح (طرح برون دانشگاهی.قرار داد با دانشگاه منعقد شده و طرح خاتمه یافته است.22/09/97)

2- ارزیابی اقتصادی و اجتماعی اجرای آبیاری قطره‌ای در باغات مرکبات مازندران. طرح استانی. موسسه تحقیقات مرکبات کشور.1385-1387

3- تعیین الگوی بهینه کشت مرکبات در استان مازندران. طرح استانی. موسسه تحقیقات مرکبات کشور.1385-1387

3- رتبه بندی مسائل و محدودیتهای موجود صنعت مرکبات کشور به تفکیک استانها و کل کشور. پروژه تحقیقاتی موسسه مرکبات کشور. تدوین برنامه راهبردی محصول مرکبات. فصل چهارم.

4- تهیه و تدوین گزارش((بررسی وضعیت موجود مرکبات کشور از منظر اقتصادی)). تدوین برنامه راهبردی محصول مرکبات

5- تهیه و تدوین ((عناوین و اولویت بندی طرحهای محوری مرتبط با اهداف اقتصادی- اجتماعی مرکبات)). تدوین برنامه راهبردی محصول مرکبات.

6- تهیه و تدوین راهکارهای اجرایی مربوط به مشکلات و محدودیتهای بخش اقتصادی صنعت مرکبات. تدوین برنامه راهبردی محصول مرکبات

7- تهیه و تدوین((شناسایی و اولویت بندی محدودیتهای موجود صنعت مرکبات ایران)). تدوین برنامه راهبردی محصول مرکبات.

8- بررسی مدیریت بازاریابی و صادرات محصولات مرکبات استان مازندران. طرح پژوهشی موسسه تحقیقات مرکبات کشور

9- پیش بینی قیمت و مقدار تقاضای مواد غذایی منتخب در سبد غذایی خانوار(گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ) با استفاده از روش ARIMA و روشهای هموار سازی. طرح تحقیقاتی موسسه پژوهشهای اقتصاد ایران. دانشگاه علامه طباطبایی.

9- پیش بینی قیمت و مقدار تقاضای مواد غذایی منتخب در سبد غذایی خانوار(برنج، سیب زمینی، پیاز، روغن، قند و شکر) با استفاده از روش ARIMAو شبکه های عصبی مصنوعی(ANN). طرح تحقیقاتی موسسه پژوهشهای اقتصاد ایران. دانشگاه علامه طباطبایی.

فعالیتهای علمی- اجرایی

ردیف

عنوان فعالیت

تاريخ انجام فعالیت

از تاریخ

تا تاریخ

1

مدیر گروه کشاورزی. دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

03/09/97

ادامه دارد

2

مدیر دفتر استعداد درخشان و گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت.

 دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

28/09/96

02/09/97

 

فهرست انتشارات علمی

مجلات معتبر علمی(داخلی و خارجی)

1- پیش بینی نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی ایران، مجله علمي – پژوهشي  تحقیقات اقتصادی(دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)، شماره 74، مرداد و شهریور1385.

2- تجزیه و تحلیل نرخ رشد و نرخ تورم و بررسی رابطه علیت آنها در بخش کشاورزی ایران، فصلنامه علمي – پژوهشي اقتصاد کشاورزی و توسعه.زمستان 1385.

3-بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای عمده بخش کشاورزی ایران. مجله علمي – پژوهشي تحقیقات  اقتصادی (پژوهشکده تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس). زمستان 1386

4- برآورد ارزش تفريحی اکوسيستم ساحلی دريای خزر. مطالعه موردی: ساحل تفریحی رادیو-دریا شهرستان چالوس. مجله علمي – پژوهشي علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی. سال نهم.شماره سوم. بهار 1391

5- برآورد ارزش حفاظتی درياچه ولشت شهرستان چالوس با روش ارزشگذاري مشروط و استفاده از مدل دوگانه يک و نيم بعدي. مجله علمي – پژوهشي بوم شناسي كاربردي. سال دوم. شماره پنجم. پاييز1392

6- تعیین نرخ بهینه مالیات سبز بر انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداریهای شیری استان همدان. مجله علمي – پژوهشي  اقتصاد و توسعه کشاورزی. دانشگاه فردوسی مشهد. پاییز 1397

7- کاربرد روش انتقال منافع در ارزشگذاري منابع آبی: مطالعه موردي ساحل سیترا شهرستان نوشهر. دو فصلنامه علمی -  پژوهشی پژوهشهای محیط زیست. پاییز و زمستان 1397. شماره 18

8- تجزیه بهره‌وری کل عوامل تولید برنج کشور بر مبنای تابع تجزیه‌پذیر مرزی تصادفی. نشریه علمی پژوهشی اقتصاد و توسعه کشاورزی. پاییز 1395

9- Valuing Recreational Benefits in an Aquatic Ecosystem area with Contingent Valuation Method: Case of Shirin Sou Wetland, Iran. International Journal of Agricultural Management and Development .Spring 2017

10- الگوی معنی‌داری تبلیغات عمومی بر سود صنعت تولید شیر در ایران (کاربرد الگوی چند سطحی تعادل( . نشریه علمی پژوهشی اقتصاد و توسعه کشاورزی. دوره 33. جلد اول. بهار 1398

11- ارزیابی اقتصادی انرژی باد و کارایی توربین های بادی در استان کرمانشاه با ملاحظات اقلیمی. نشریه علمی – پژوهشی برنامه ریزی و آمایش فضا. دوره 23. شماره 9. تابستان 1398

12- تحلیل اقتصادي کارایی تولید گندم در کرمانشاه ) مطالعه موردي: محدوده روانسر-سنجابی). مجله علمي – پژوهشي تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 2-51. شماره 3 ، 1399

13- بررسی دقت روش انتقال منافع در مطالعات ارزشگذاری مشروط. (مطالعه موردی: رودخانه سردآبرود شهرستان چالوس). مجله علمي – پژوهشي تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (پذیرش نهایی و در نوبت چاپ)

14- تعیین ارزش خدمات تفریحی تالاب پیرسلمان شهرستان اسدآباد در استان همدان به منظور توسعه اکوتوریسم. فصلنامه علمي – پژوهشي اکوبیولوژی تالاب. شماره 46. زمستان 1399 (پذیرش نهایی و در نوبت چاپ)

 

مقالات کنفرانس‌های بین المللی و داخلی

1- تحلیل اقتصادی بازاریابی مرکبات ایران(مطالعه موردی استان مازندران). هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی. کرج. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.بهمن 1388

2- بررسي روابط بين عناصر اصلي بازاريابي توليدكنندگان مركبات شمال كشور. اولين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار. تهران. 1392

3- تعيين ارزش اقتصادی آب در توليد محصول برنج درغرب استان مازندران. دومين همايش ملی آب در مزرعه. کرج. موسسه تحققیقات آب و خاک کشور. مرکز آموزش عالی امام خمینی. 29 مهر 1393

4- تعیین ارزش تفرجگاهی پارک ساحلی سیترا شهرستان نوشهر. همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل. اردیبهشت 1395

 

استاد مشاور کارشناسی ارشد

  • تعیین نرخ بهینه مالیات سبز بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در گاوداریهای شیری استان همدان. کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه بوعلی سینا همدان (تاریخ دفاع 15/07/1396). استاد مشاور
  • ارزشگذاری اقتصادی آبهای زیرزمینی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دشت همدان- بهار). کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه بوعلی سینا همدان (تاریخ دفاع 20/10/1396). استاد مشاور
  • ارزش گذاری اقتصادی منافع زیست محیطی تالاب سد آبشینه. کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه بوعلی سینا همدان (تاریخ دفاع:13/11/1397). استاد مشاور