دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

آینده شغلی


موقعیت‌های شغلی و محل‌های کار فارغ التحصیلان:

وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌ها و ادارات کل تابع آن

سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی و مراکز وابسته به آن

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و شرکت‌های وابسته به آن

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

بانک‌ها، بویژه بانک کشاورزی

صندوق بیمه محصولات کشاورزی و شرکت‌های وابسته به آن

شرکت‌های مهندسان مشاور در امور کشاورزی و  منابع طبیعی

کشت و صنعت‌های بزرگ تولید کشاورزی

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

سازمان تعاون روستایی

تعاونی‌های تولید روستایی


برچسب ها: -